bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Thông điệp Humanae Vitae

Thông Ðiệp Sự Sống Con Người (Humanae Vitae) của Ðức Thánh Cha Phaolô VI 25 tháng 7 năm 1968 Thân gửi Chư Huynh đáng kính, các Vị Thượng Phụ, các Vị Tổng Giám Mục, Giám Mục và các vị Giáo Quyền tại những nơi giao hảo và hiệp thông với …

Xem Thêm