Giáo hội cần thiết cho phần rỗi của con người ra sao?

vatican

Hỏi: Xin cha giải thích : nếu Chúa Giêsu đã chết để đền tội thay cho toàn thể nhân loại rồi, thì con người đâu còn cần gì đến Giáo Hội nữa?

Trả lời: Đúng, Chúa Giê-su Kitô đã hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho nhân loại.

Công nghiệp cứu chuộc này thật vô cùng quan trọng, quí giá và cần thiết, vì nếu không có, thì tuyệt đối con người không ai thể làm được gì để xứng đáng được cứu rỗi mà vào Nước Trời, sau khi phải chết đi trong thân xác có ngày phải chết đi này.

Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều đương nhiên được bảo đảm phần rỗi của mình, vì Chúa Kitô đã chết để đền tội cho mọi người rồi, nên không ai còn phải lo lắng gì về phần rỗi của mình nữa.

Trái lại, dù có công nghiệp cứu chuộc cực trọng của Chúa Cứu Thế Giêsu, mọi người vẫn không đương nhiên (automatically) được vào Nước Trời. Lý do là con người còn có tự do (free will) để nhận công nghiệp ấy hay khước từ để chọn con đường khác mà hậu quả sẽ dẫn đưa đến hư mất đời đời.

Thật vậy, Thiên Chúa là tình thương và giầu lòng thương xót, là “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi gười được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tm2:4)

Nhưng đây chỉ là điều Chúa mong muốn, ví như nhà vua kia mở tiệc cưới cho con mình và sai gia nhân đi mời khách khắp nơi đến dự tiệc. Nhưng có biết bao người được mời đã viện lý do này, lý do khác để từ chối lời mời của nhà vua. (Mt 22: 1-8)

Củng tương tự như vậy, Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người vào bàn tiệc Nước Trời, đã dọn sẵn với “thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25: 6). Nhưng có có biết bao người đã viện đủ mọi lý do để từ chối tham dự. Nếu họ không muốn tham dự, thì Chúa không thể bắt buộc họ phải vào dự tiệc được, vì Chúa còn phải tôn trong ý muốn tự do (free will) của mọi người.

Những người không muốn tham dự bàn tiệc Nước Trời gồm có:

– những kẻ đã và đang sống trong hận thù, đang cầm quyền cai trị; và để bảo vệ ách thống trị của mình để bóc lột dân và để vơ vét của cải tiền bạc, làm giầu cho bản thân và phe nhóm mình, nên họ đã giết hại hàng triệu dân lành vô tội hay những người dám chống đối, đòi tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng. Đây là thực trạng ở các nước cộng sản độc tài còn lại trên thế giới.

– Đó là những kẻ nhân danh tôn giáo để tiêu diệt, chặt đầu những người chúng cho là thù địch như bọn quá khích hồi giáo (ISIS) đang làm ở Syria, Irak, Iran và Afghanistan

– đó là những kẻ gian tham, gian manh lũng đoạn thị trường dầu hỏa và chứng khoán thế giới để vơ vết của cải làm giầu cho tập đoàn tài phiệt vô lương tâm, bất kể hậu tai hại cho đa số người lao động và tiêu thụ trên toàn thế giới.

– đó là tập đoàn tài phiệt buôn bán súng đạn ở Mỹ, (RNA) đã dùng tiền để mua chuộc các nhà lập pháp và hành pháp để độc quyền tiếp tục buôn bán súng đạn bất chấp hậu quả là có biết bao người dân vô tội đã bị giết oan vì những kẻ có súng đạn.

– đó là những kẻ đang hành nghề phá thai, ủng hộ phá thai và buôn bán các bào thai bị giết, núp dưới danh nghĩa “pro- choice” và danh xưng Planned Parenthood ở Mỹ, kể cả bọn dung dưỡng cho chúng hành nghề vô luân vô đạo này.

– Đó là những kẻ đang buôn người, buôn bán phụ nữ và bắt cóc trẻ nữ để cung cấp cho bọn ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và vô lương tâm ở khắp nơi trong thế giới tục hóa này.Tất cả bọn buôn và bám dâm đều đáng bị lên án về tội ô uế,vô luân của chúng.

– Sau hết, đó là những Kitô hữu đã gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa, nhưng nay đã chối bỏ đức tin để chậy theo những lôi cuốn của thế gian tục hóa về tiền bạc, hư danh trần thế, và những vui thú vô luân vô đạo, khiến không còn muốn sống đức tin, muốn đi lễ, cầu nguyện và xưng tội, rước lễ nữa.!

Nếu những thành phần trên đây không kíp từ bỏ những con đường đang đi để sám hối ăn năn thay đổi kip thời, thì chắc chắn công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ trở nên vô ích cho họ.Và cho dù Chúa Kitô đã chết một lần trên thập giá, hay có chết thêm nhiều lần nữa, thì cũng không giúp ích gì cho những kẻ cứ lợi dụng tình thương và công nghiệp của Chúa để phạm tội, làm những sự dữ mà không biết ăn năn từ bỏ để xin tha thứ.

Chúa Kitô chết một lần trên thập giá xưa đủ để đền tội cho con người, những điều này không hề có nghĩa là mọi người không còn phải làm gì nữa và đương nhiên được vào Nước Trời sau khi chết.

Nếu thế, thi Chúa Giêsu đã không nói những lời sau đây với các môn đệ Người:

“không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa !, Lậy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi.” (t 7:21)

Chúa nói như trên trước hết có nghĩa là con người, muôn được cứu rỗi, thì phải cậy nhờ lòng thương xót của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Con là Chúa Giê su-Kitô, “Đấng đã hy sinh mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” (Mt20:28)

Tiếp đến, phải cộng tác vào tình thương và công nghiệp cứu chuộc nói trên bằng quyết tâm sống theo đường lối của Thiên Chúa và bước đi theo Chúa Kitô là “con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” như Chúa nói với môn đệ Tô-ma xưa. (Ga 14:6). Sống theo đường lối của Chúa và bước đi theo Chúa Kitô thì không thể thỏa hiệp với thế gian và đầu hàng ma quỷ để làm những sự dữ như thù hận, giết người, giết thai nhi, gian manh,trộm cướp, bóc lột, bất công bạo tàn, dâm ô thác loạn, tôn thờ tiền của và dửng dưng trước sự nghèo đói đau khổ của người khác…

Không sống theo thế gian để làm những sự dữ nói trên chính là cách cụ thể để chứng minh thiện chí muốn thi hành ý muốn của Cha trên trời để được cứu độ mà vào Thiên Quốc sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.

Cho mục đích đó, người tín hữu Chúa Kitô phải cần đến Giáo Hội là phương tiện cứu rỗi cần thiết mà Chúa Kitô đã thiết lập trên nền tảng Tông Đồ để chuyên chở ơn cứu độ của Người đến với hết mọi người,không phân biệt mầu da, tiếng nói và văn hóa ở khắp mọi nơi trên trần thế cho đến ngày mãn thời gian.

Giáo Hội mà Chúa Kitô đã thiết lập trên Đá Tảng Phêrô là Giáo Hội duy nhất “và Giáo Hội này tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Phêrô và các giám mục hiệp thông với ngài điều khiển.” (x, LG số 8)

Giáo Hội có đủ các Bí Tích cần thiết để thông ban ơn cứu độ của Chúa cho những ai muốn lãnh nhận để vào Nước Trời.

Cụ thể, Chúa Giê su nói với các môn đệ và dân Do Thái xưa như sau

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời
Vì bánh Ta sẽ ban tặng
Chính là thit Ta đây
Để cho thế gian được sống
……………………………….

“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta
Thì được sống muôn đời
Và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. (Ga 6:51,54)

Nhưng ở đâu có Bánh đó để mà ăn ?

Câu trả lời đúng nhất là Chúa Giê su đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữa ăn sau cùng của Người với Nhóm Mười Hai Tông Đồ. Chúa đã cầm bánh và chén rượu nho dâng lời cảm tạ Chúa Cha, làm phép và trao cho các Tông Đồ hiên diện và nói : anh em cầm lấy mà ăn,vì đây là Mình Thẫy

Chúa lại trao Chến rượu cho các ông và nói : anh em cầm lấy mà uống

Đây là chén máu Thầy (Lc 22: 19-20; 1Cor 11: 23- 26)

Sau khi ăn xong, Chúa đã nộp mình cho những kẻ đến bắt bớ, hành hung và bắt vác thập giá lên núi Sọ để bị đóng đanh và chết ngày hôm sau.

Trên thập giá, Chúa đã dâng mọi khốn khó, đau khổ và xỉ nhục của Người lên Chúa Cha để làm cũa lễ đền tội cho cả loài người đáng phải phạt vì tội.

Hy Tế đền tội trên được diễn lại ngày nay trên bàn thờ mỗi khi Thánh Lễ tạ Ơn (Eucharist) được cử hành ở khắp nơi trong toàn Giáo Hội để xin ơn tha tội cho con người ngày nay cũng thể thức và mục đích mà Chúa Kitô đã dâng hy tế đền tội của Người một lần xưa trên thập giá. Chỉ khác một điểm là xưa trên thập giá, Chúa Kitô là Linh mục. là Bàn Thờ, và là của Lễ. Nay Chúa mượn tay và miệng của các Thừa tác viên con người là Linh mục và Giám muc để dâng lại Hy tế thập giá cách bí tích (sacramentally) cho cùng một mục đích, để “mỗi lần hy tế thập giá được dâng trên bàn thờ, nhờ đó Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta chiu hiến tế (1 Cor 5:7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” (x. LG, số 3)

Như thế, thật vô cùng quan trọng và cần thiết cho người tín hữu chúng ta phải tham dự Thánh Lễ để được ăn Mình và uống Máu Chúa Kitô và được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Người như Giáo Hội dạy trên đây.

Do đó, nếu không có Giáo Hội, thì làm sao chúng ta có Thánh Thể để ăn và được sống đời đời như Chúa hứa trên đây ? (Ga 6:54)

Lại nữa, là con người, ai cũng yếu đuối và dễ xa ngã. Chính vì thế mà Chúa Kitô đã ban bí tích hòa giải để giúp con người lấy lại tình thương của Chúa sau khi đã lỡ sa phạm tội vì yếu đuối con người, vì ma quỷ cám dỗ và vì gương xấu và dịp tội đầy rẫy trong trần gian.Do đó, ai cũng phải cần đế bí tích hòa giải để được tha tội cá nhân vấp phạm nhiều lần trong cuộc sống và để nuôi hy vong được cứu rỗi đời đời.

Vậy nếu không có Giáo Hội, hay không cần Giáo Hội, thì lấy ai tha tội cho mình nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) mỗi khi chẳng may sa ngã, phạm tội nặng hay nhẹ ?

Ai dám nói là mình không bao giở có tội hay phạm tội nào ? người nào dám nói như vậy, thì hãy nghe lời Thánh Gioan dạy sau đây:

“Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội
Chúng ta đã tự lừa dối mình
Và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 1; 8)

Mặt khác, không thể nói như anh em Tin Lành là chỉ cần xưng tội trực tiếp với Chúa, không cần linh mục. Họ nói thế vì họ không đọc và thực hành lời dạy sau đây của Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau khi Người từ cõi chết sống lại :

“Anh em tha cho ai, thì người ấy được tha
Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20:22)

Và trước đó, khi đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội, Chúa cũng nói với Phêrô như sau:

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời
Dưới đẩt anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy
Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên Trời cũng tháo cởi như vậy.” (Mt 16:19)

Trên đây là tất cả nền tảng của quyền tha tội mà Chúa Kitô đã trao cho Phê rô và các Tông Đồ trước tiên, và truyền lại cho Giáo Hội ngày nay thi hành, qua tác vu của các Thừa tác viên con người là linh mục và giám mục, cho đến ngày mãn thời gian.. Do đó, chỉ có trong Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Đông Phương mới có bí tích hòa giải và các bí tích khác mà thôi. Các nhánh Tin Lành và Anh Giáo (Englican Comunion) chỉ có phép Rửa tội và không có các bí tích khác như Thánh Thể, Thêm sức, Hòa giải, Xức dầu bệnh nhân, Truyền chức Thánh và Hôn phối. Sở dĩ thế, vì tất cả họ đều không có nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic Succession) nên không thể có sáu bí tích trên được.

Tóm lại, Giáo Hội được Chúa thiết lập như phương tiện cứu rỗi rất cần thiết cho những ai muốn hưởng nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô để vào Nước Trời. Cho mục đích này, Giáo Hội được ví như Con Tầu cứu sống của Ông NO-E trong thời đại ngày nay. Xưa kia, chỉ gia đình ông và các sinh vật được ông đưa lên tầu mới được cứu thoát khỏi chết, khi cơn đại hồng thủy dâng nước lên cuốn đi hết vào lòng đại dương tất cả người và mọi sinh vật bên ngoài con Tầu cứu sống của ông NO-E

Ngày nay, cũng tương tự như vậy: những ai muốn được cứu rỗi để vào Nước Trời phải cần đến Giáo Hội là con Tầu cứu sống được Chúa Kitô thiết lập cho mục đích cứu rỗi cho hết người cho đến ngày mãn thời gian.

Do đó, không thể nói là không cần Giáo Hội, vì Chúa Kitô đã chết để cứu chuộc cho con người rồi,. Chúa chết, nhưng công nghiệp cứu chuộc của Người không đương nhiên hay tự động áp dụng cho hết mọi người mà không cần đòi hỏi thêm điều kiện nào về phía con người như đã giải thích rõ trên đây.

Ước mong những giải trong bài này thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Check Also

Nếu thai nhi bị dị tật có được phá không?

Quả thật xét theo tâm lý bình thường của con người, cha mẹ nào lại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.