bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Luật Texas giới hạn việc sử dụng thuốc phá thai trong bảy tuần đầu tiên của thai kỳ hiện có hiệu lực

Một luật mới của Texas đã có hiệu lực hạn chế việc sử dụng thuốc phá thai trong bảy tuần đầu tiên của thai kỳ và cấm vận chuyển thuốc phá thai qua đường bưu điện. Thượng viện Bill 4 được ký bởi Thống đốc Greg Abbott trong tháng Chín, và những người ủng …

Xem Thêm