bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Một phần của cơ thể mẹ.

   Các khẩu hiệu, “Body of tôi, sự lựa chọn của tôi Diễn,” phản bội one sự hiểu lầm bi thảm of the following gì đang diễn ra bên trong tử cung.Tại thời điểm in Thái Lan kỳ is phôi Thái or Thái nhi đang phát triển chỉ đơn giản …

Xem Thêm