bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

TIẾNG KHÓC SINH VIÊN

Là một sinh viên 19 tuổi với bao điều tốt đẹp đang đón nhận trên giảng đường đại học, của các bạn bè khắp nơi, tình yêu đã đến đầy mộng mơ và dệt mộng tương lai với hình ảnh ông này bà nọ của chính bản thân và gia …

Xem Thêm