bvsshanoi

Đây là trang chính thức của nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội, là một nhóm hoạt động bác ái chống lại thảm họa phá thai. Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Hà Nội do Cố Linh mục Mathêu Vũ Khởi Phụng DCCT thành lập và do Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng DCCT đặc trách.

Các bạn sinh viên kêu gọi ngưng phá thai

BVSSHN (9.3.2016) Hằng năm, vào các ngày lễ Tình Nhân 14.02, ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10, một nhóm các bạn trẻ trong nhóm Bảo vệ Sự sống Hà Nội (BVSS) tuần hành kêu gọi các bạn trẻ ý thức, tôn trọng, bảo vệ …

Xem Thêm